Man aan een huis
Outreachend werken
Met 'outreachend werken' worden laagdrempelige werkvormen aangeduid waarbij sociale professionals buiten de muren van de organisatie gaan werken, in de leefwereld van mensen.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Straathoekwerk
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

Het gaat om een actieve manier van contact leggen met mensen die hier niet altijd zelf om vragen. Outreach kan zich afspelen op straten en pleinen, in huiskamers of in andere organisaties of instellingen. Outreachers zijn actief in de drughulpverlening, in voorzieningen en diensten in de gehandicaptenzorg, stedelijke dienstverlening, jeugd(welzijns)werk, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg,  jeugdhulp, OCMW’s … ​

Onder outreachend werken kunnen allerlei praktijken vallen vanuit verschillende uitgangspunten, vooronderstellingen of doelstellingen. Deze verscheidenheid is te wijten aan de inbedding van outreachende werkvormen in uiteenlopende contexten. De uiteenlopende historische, conceptuele en beleidsmatige achtergronden spelen daarin een belangrijke rol. Zo verschilt het schadebeperkend of 'harm reduction' perspectief in de drughulpverlening van een (stedelijk) overlastperspectief, zowel wat betreft de definiëring van het probleem en de te bereiken doelen, als de wenselijke aanpak. Ondanks die verschillen zijn er ook een aantal gelijkenissen:

  • Outreach start met het leggen van contact met mensen in de eigen leefomgeving. Zelf actief het contact aangaan in plaats van afwachten is het fundament van elke outreachende praktijk.

  • Outreach is gericht op specifieke, meestal kwetsbare doelgroepen. Het gaat om contact leggen met mensen die, ondanks veronderstelde behoeften, geen (positief) contact (meer) hebben met maatschappelijke voorzieningen, en ook geen 'vraag' stellen. Dat kan gaan van rondhangende jongeren tot mensen die teruggetrokken bestaan leiden zoals vereenzaamde ouderen, het kan gaan over mensen met een psychiatrische problematiek, chronische alcohol- of druggebruikers of mensen die regelmatig het samenleven in een buurt bemoeilijken.

  • Outreach is een actieve, niet afwachtende en ongevraagde benadering in het eigen milieu van mensen. Outreach moet niet alleen tegemoetkomen aan mogelijke behoeften van mensen, maar richt zich ook op het stimuleren van positieve bindingen met maatschappelijke voorzieningen en met het eigen netwerk.

  • Het aangaan van een werkrelatie met mensen staat bij outreachend werken voorop: outreachers zijn nabij de betrokkene en diens netwerk.

  • Op institutioneel niveau spelen outreachende praktijken ook een rol bij het zoeken naar een meer sluitende en gecoördineerde hulp en zorg. Door het samenwerken over sectoren heen kan een meer geïntegreerde ondersteuning tot stand komen. De rol van outreachers daarin is vaak die van bemiddelaar, adviesverlener of van casemanager, en altijd die van bruggenbouwer.

Foto Cis Dewaele
Cis Dewaele
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Logo SAM vzw

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's