Onze werking print
De grote inhoudelijke lijnen van het werkplan van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.


 

​Permanent aanbod

  • Informatie- en adviesverstrekking

  • Ondersteuning op maat

  • Kennisdeling via het Kennisplein

Sectorbeleid CAW's

We ondersteunden de sectorale werkgroepen van de CAW's: onthaal, thuisloosheid & wonen, justitie & welzijn, justitieel welzijnswerk, beveiligde opvang, crisishulp, onlinehulp, We-dossier, kwaliteit en bezoekruimten.

Systematiek va​n hulpverlening

We bevorderden de systematiek van sociaal werk in de CAW’s, door instr​​umenten aan te reiken voor het onthaal, de begeleiding en de preventie. Dit lag in de lijn van de nieuwe CAW-regelgeving, die het doel- en resultaatgericht werken benadrukt.

Elektronisch dossier

We verzorgden technisc​​he en inhoudelijke ondersteuning van het We-dossier van de CAW’s.

Zelfevaluatie

We ontwikkelden en testten het zelfevaluatie-instrument van de CAW’s, een cruciaal instrument in de kwaliteitszorg. 

Omgaan met cliëntinformatie

We verfijn​​den het deontologisch kader van de sector, onder meer op het vlak van het omgaan met cliëntinformatie. 

Beroepsethiek

We gaven advies en ondersteuning op maat voor deontologische vraagstukken. 

​Thuisloosheid

We ondersteu​nden de aanpak ter bestrijding van thuisloosheid op alle niveaus:met kennisdeling, een aanbod van basisvorming, de ondersteuning van lokaal en bovenlokaal beleid en de ondersteuning van nieuwe werkvormen zoals preventieve woonbegeleiding en housing first. 

​​Misbruik en geweld

We ontwikkelden methodieken voor de hulpverlening in situaties van misbruik en (familiaal) geweld. ​​We zorgden voor ondersteuning en bekendmaking van de hulplijn 1712.​

​Hulp aan gedetineerden

We gaven praktijk- en beleidsondersteuning voor het strategisch plan ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’, met specifieke aandacht voor de preventie van thuisloosheid en de hulpverlening aan naastbestaanden.

Onlinehulpverlening en mediawijsheid

We gaven methodische en organisatorische ondersteuning aan de onlinehulpverlening va​​n de CAW’s en het bevorderen van mediawijsheid.

Reach Out​​​

We ondersteunden de praktijk van straathoekwerk en outreachend werken in CAW’s en andere sectoren. 

Krachtgericht werken​

We bevorderden het ‘​krachtgericht werken’ in netwerktafels (samen met Steunpunt Jeugdhulp en Sen). 

Vorming jeugdhulp

We werkten mee aan het vo​rmingsaanbod over het ‘nieuwe jeugdhulplandschap’ (Integrale Jeugdhulp) georganiseerd door Steunpunt Jeugdhulp.

Dialoog CAW-OCMW

We begeleidden en stoffeerden de bovenlokale dialoog tussen CAW’s en OCMW’s.

​​Problematisc​he scheidingssituaties

We werkten samen met praktijkwerkers (o.m. uit de bezoekruimten) aan een meer effectieve en preventieve aanpak van hoogconflictueuze scheidingen. 

Toekomstoriënt​​atie

We ondersteunden de praktijk van sociaal werkers en mensen zonder wettig verblijf. 

LinkedIn Twitter Facebook Googleplus
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
03 366 15 40
info@steunpunt.be

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo