Het beëindigen van thuisloosheid Visie van het algemeen welzijnswerk
Thuisloosheid beëindigen is mogelijk mits juist beleid. Zelfs op relatief korte termijn kan men al duidelijke vooruitgang boeken.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Thuisloosheid
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

​Wat bedoelt men met ‘beëindigen van thuisloosheid’ ?

Landen of regio’s die het beëindigen van thuisloosheid nastreven doen dit a.d.h.v. volgende vijf doelstellingen :

 • Niemand (met en zonder papieren) mag genoodzaakt zijn om tegen zijn wil op straat te moeten overnachten bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn situatie.

 • Niemand mag genoodzaakt zijn om langer dan nodig te moeten verblijven in de opvang bij gebrek aan doorstromingsmogelijkheid naar (begeleid) wonen.

 • Niemand mag uit een instelling ontslagen worden ( ziekenhuis, psychiatrie, gevangenis, jeugdinstelling,…) zonder voldoende nazorg en een oplossing voor zijn woonsituatie.

 • Niemand mag uit huis gezet worden bij gebrek aan begeleidings-en herhuisvestingmogelijkheden.

 • Niemand die jongvolwassen wordt of is mag thuisloos worden als gevolg van de overgangssituatie naar zelfstandigheid.

Een groeiend aantal landen werkt al aan deze doelstellingen met een strategie gericht op het beëindigen van thuisloosheid. Vlaanderen kan en mag hierbij als één van de meest welvarende Europese regio’s niet achterwege blijven.

Thuisloosheid beëindigen is mogelijk mits juist beleid (zie hierna). Zelfs op relatief korte termijn (bv. 5 jaar) kan men al duidelijke vooruitgang boeken.

Door het beleid te richten op het beëindigen van thuisloos komt er meer aandacht voor preventie.

Hoe dit te bereiken via goed beleid?

Om voormelde doelstelling te bereiken dient het gevoerde beleid van overheden en voorzieningen aan volgende kenmerken te beantwoorden :

 • Gebaseerd zijn op wetenschappelijke en ervaringskennis.

 • Een wettelijke basis hebben : doelstellingen, verantwoordelijkheden, timing,…

 • Gebaseerd zijn op mensenrechten.

 • Een multi-dimensionele aanpak.

 • Pragmatisme : realistische doelstellingen en prioriteiten.

 • Centraal en lokaal aangestuurd via de regiefunctie van de betrokken overheden.

 • Duurzaam : voldoende middelen, politieke wil en een draagvlak en steun van de bevolking.

 • Gericht zijn op zowel noodopvang, integratie als preventie.

 • Gebaseerd zijn op de noden en behoeften van thuislozen en met betrokkenheid van de doelgroep.

Standpunt van het CAW-overleg (federatie CAW's)

 • Het algemeen welzijnswerk onderschrijft de hiervoor vermelde strategische doelstellingen m.b.t. het beëindigen van thuisloosheid.

 • Het algemeen welzijnswerk gaat zijn beleidsplanning (2011-2015) baseren op de hiervoor vermelde kenmerken van goedbeleid gericht op het beëindigen van thuisloosheid.

 • Het algemeen welzijnswerk onderneemt acties om relevante overheden en sectoren te beïnvloeden zodat zij ook hun inspanningen richten op het beëindigen van thuisloosheid via de hiervoor geschetste kenmerken van goed beleid.

 • Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk maakt in zijn volgend meerjarenplan ( 2011-2015) een prioriteit van het ondersteunen van de sector bij het beëindigen van thuisloosheid en werkt hiervoor maximaal samen met de VVSG en de Vlaamse Gemeenschap, de Federale overheid alsook met andere relevante actoren. Voor de regio Brussel werkt het Steunpunt samen met het Brussels Steunpunt Thuislozenzorg ' La Strada'.

 • Het Algemeen Welzijnswerk werkt actief mee aan initiatieven van Féantsa die gericht zijn op het beëindigen van thuisloosheid.

  Foto van Danny Lescrauwaert

  Danny Lescrauwaet

  danny.lescrauwaet@samvzw.be