Naar een integraal slachtofferbeleid
In een opiniestuk voor Sociaal.Net wees SAM, steunpunt Mens en Samenleving op het gebrek aan coördinatie in het slachtofferbeleid. In dit artikel geven we een overzicht van de terreinen die moeten samenwerken voor een geïntegreerd slachtofferbeleid.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Slachtoffers
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

​Victim Support Europe, de Europese koepelorganisatie voor slachtofferhulporganisaties hanteert een helder overzicht van diensten en organisaties die in contact komen met slachtoffers. Ze gaan ervan uit dat een slachtofferhulpsysteem wordt vormgegeven door de staat samen met niet-gouvernementele organisaties.

De generieke diensten staan centraal, dit zijn diensten waar op ene generalistische manier slachtofferhulp wordt geboden. In Vlaanderen bieden de CAW generieke (generalistische) hulp en ondersteuning. Uiteraard komen ook politie (slachtofferbejegening) en justitie (slachtofferonthaal) in beeld maar deze zijn maar beschikbaar voor een deel van de slachtoffers (de groep die in contact komt met politie en/of justitie).

Sommige slachtoffers komen in contact met gespecialiseerde diensten, die kunnen we ordenen naar het type slachtoffer (vrouwen, kinderen, LGBTI,...), type misdrijf (slachtoffers van mensenhandel, IFG, ..), type dienst (vluchthuis, zorgcentrum seksueel geweld,... )

Aan de linkerkant vinden we de ondersteuningskanalen (online, telefonisch, aan huis) die door de generieke diensten worden ingezet om slachtoffers pro-actief te kunnen bereiken.

Naast politie en justitie komen ook nog andere maatschappelijke diensten in beeld, denk maar aan ziekenhuizen, verzekeringen, onderwijs,...

Het garanderen van de rechten van slachtoffers moet de rode draad zijn in de werking van deze diensten.

We pleiten voor een geïntegreerd slachtofferbeleid over verschillende beleidsniveaus met een centrale aansturing en strategie om de rechten van slachtoffers te garanderen. In de Belgische context zou dit minimaal een gecoördineerd slachtofferbeleid moeten zijn waarbij de gemeenschappen de inspanningen van de verschillende diensten waar zij verantwoordelijk voor zijn afstemmen en met die kennis ook voor de federale bevoegdheden gaan samenwerken.   

Grafische voorstelling National framework for comprehensive victim support

Foto Kurt De Backer

Kurt De Backer

kurt.debacker@samvzw.be

Thema's

Alle thema's