cover actieplan maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen
Actieplan maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen
​Synthese regelgevende en andere knelpunten die zorg op maat voor jongvolwassenen bemoeilijken.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Jongvolwassenen in de hulp
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
overgang jeugdhulp-volwassenenhulp

In september 2008 organiseerde het Antwerpse team van Integrale Jeugdhulp een rondetafelgesprek. Aan het gesprek namen een 40-tal professionals deel. Professionals die vanuit verschillende sectoren binnen en buiten de jeugdhulp betrokken waren op jongvolwassenen. Het rondetafelgesprek legde bloot dat minderjarigen van 16 of 17 jaar door een onaangepaste
regelgeving soms al geen toegang meer krijgen tot de jeugdhulp. Voor de toegang tot de volwassen hulp- of dienstverlening is het dan weer vaak wachten tot de 18de verjaardag. De deelnemers aan het rondetafelgesprek stuurden aan op een zo volledig mogelijke screening van de regelgeving. Op die manier wenste men concrete regelgevende knelpunten die zorg op maat van jongvolwassenen bemoeilijken, op te sporen en waar mogelijk weg te werken. 
Daarop creëerde de afdeling beleidsontwikkeling van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het e-mailadres jongvolwassenen@wvg.vlaanderen.be. De afdeling lanceerde een oproep om op dit e-mailadres beperkingen in de regelgeving te signaleren. Het verspreidde deze oproep via volgende kanalen:

  • De websites van de agentschappen en afdelingen van het beleidsdomein Welzijn,
    Volksgezondheid en Gezin; 

  • Een mailing aan alle steunpunten, federaties en ondersteuningsstructuren. Deze
    verspreidden de oproep op hun beurt via de eigen kanalen; 

  • De Vlaamse en regionale nieuwsbrieven van Integrale Jeugdhulp. 

Deze nota brengt een synthese van de meer dan 50 letterlijk geciteerde signalen die we op het e-mailadres mochten ontvangen. Sommige signalen focussen zich, zoals de oproep luidde, op beperkingen in de regelgeving of de leeftijdsgrenzen waaraan diensten en voorzieningen gebonden zijn. Maar vele signalen gaan ruimer; ze halen knelpunten in het dagelijkse reilen en zeilen van sectoren of voorzieningen aan. We ontvingen ook signalen over knelpunten en moeilijkheden in sectoren die buiten de bevoegdheden van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vallen: wonen, onderwijs, werk, maatschappelijke dienstverlening, justitie, enzovoort. Omdat het functioneren op deze levensdomeinen ook bepalend kan zijn voor het welzijn van jongvolwassenen, zijn ook deze knelpunten opgenomen in de synthese. Voor een goede leesbaarheid van de nota zijn alle signalen onderverdeeld in functie van de bevoegdheidsverdeling. Waar dat kon, zijn de geciteerde signalen en verzuchtingen van de indieners aangevuld met verduidelijkende motieven, opmerkingen of aanvullingen.

Auteur(s)

Vlaamse overheid, WVG

Uitgeverij

Vlaamse overheid, WVG

Jaar

2011

Thema's

Alle thema's